Algemene voorwaarden

1. Definities

Verstaan wordt onder:

1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurvormgever.

1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden,zoals opgesteld door ter Haar Projecten.

1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan

wel de interieurvormgever.

1.4 Interieurvormgever: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de

opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp,

interieurvormgeving en interieuradvies.

1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurvormgever tot stand is

gekomen.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de

interieurvormgever heeft verleend.

1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de

opdrachtgever beoogt.

1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de

Auteurswet.

 

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding,

onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en

interieurvormgever.

2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,

dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de

interieurvormgever in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe

bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of

vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.

 

3. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de interieurvormgever zijn vrijblijvend, tenzij een termijn

is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

 

3.2 De interieurvormgever kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die

aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en

verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod,

dan is de interieurvormgever daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze

afwijkende aanvaarding tot stand als de interieurvormgever dat aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurvormgever niet tot het verrichten van een

deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De opdracht

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurvormgever zijn

overeengekomen.

4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurvormgever voor

zover mogelijk en relevant over:

de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen

worden;

het tijdschema waarbinnen de interieurvormgever de werkzaamheden uitvoert;

een betalingsschema;

een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;

op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en

interieurvormgever plaatsvindt;

hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de

overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of

minderwerk).

 

4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de

opdrachtgever.

4.4 Het staat opdrachtgever en interieurvormgever vrij het bestaan en de inhoud van de

opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de

opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6 De interieurvormgever bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt

uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of

namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurvormgever aanwijzen als

gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor

rekening en risico van de opdrachtgever.

4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede

realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de

interieurvormgever.

 

4.9 Verricht de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde derden werkzaamheden

op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze

persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor

rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht

op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de

opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar

in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.

4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:

er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;

er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van

eisen;

de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn

goedgekeurd;

extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen

vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.

4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te

delen aan de interieurvormgever onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in

overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurvormgever hierdoor schade, dan is de

opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurvormgever is verplicht de schade

zoveel mogelijk te beperken.

5. Verplichtingen van de interieurvormgever

5.1 De interieurvormgever neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op

zich. De interieurvormgever zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever

onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap

uitvoeren.

5.2 De interieurvormgever is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te

behandelen, voor zover de interieurvormgever weet of kan of behoort te weten dat deze

gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3 De interieurvormgever houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de

werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4 De interieurvormgever houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en

wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of

termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

5.6 De interieurvormgever deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn

de interieurvormgever te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk

is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurvormgever vertrouwelijk te

behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze

gegevens vertrouwelijk zijn.

 

6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en

informatie tijdig aan de interieurvormgever ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de

juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de

interieurvormgever gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging

voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurvormgever produceert tijdig

beoordelen en controleren op juistheid.

6.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurvormgever te waarschuwen als hij in de adviezen een

tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5 De opdrachtgever stelt de interieurvormgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien

werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

6.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurvormgever verschuldigde betalingen uiterlijk op de

overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurvormgever of door de interieurvormgever ingeschakelde

personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van

het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurvormgever toch door derden worden

aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurvormgever zowel in als buiten rechte bij en

doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan

is de interieurvormgever gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurvormgever

hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en

toepassingen van het door de interieurvormgever gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De interieurvormgever is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de

opdrachtgever direct lijdt als: a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en b) de

opdrachtgever de interieurvormgever schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en c) de

interieurvormgever de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet-en

winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht

werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af

goed zou zijn uitgevoerd.

7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurvormgever tekort is geschoten in de

nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de

gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.4 Is de interieurvormgever volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de

opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

7.5 De door de interieurvormgever te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van

het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft de interieurvormgever een

aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade

beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag

van het eigen risico.

7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk

indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt

of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij

de interieurvormgever protesteert.

 

7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van

twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.

7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk

indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd

door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.9 Elke aansprakelijkheid van de interieurvormgever vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag

waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over

aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan

worden aangemerkt.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1 Opdrachtgever en interieurvormgever hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te

zeggen zonder grond of op grond van:

vertraging of onderbreking van de opdracht;

toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of interieurvormgever; –

overmacht;

financieel onvermogen;

wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; – overlijden;

arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.

8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het

onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en

interieurvormgever het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of interieurvormgever die

tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van

oplettendheid. Bij de interieurvormgever is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die

voorkomen had kunnen worden als de interieurvormgever over de vereiste vakkennis en middelen

had beschikt. Handelt de opdrachtgever of interieurvormgever laakbaar, dan heeft dit dezelfde

gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de

toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te

zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan

kan de schade lijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in

hoofdstuk 7.

8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te

wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is

sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet,

rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen.

Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand,

noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is

bevoegd de opdracht op te zeggen.

8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of interieurvormgever surseance van

betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er

sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij

zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke

verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te

zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame

zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een

bepaalde termijn niet

 

afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar

rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding

van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die

omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die

grond op te zeggen.

8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de

wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de

opdracht op te zeggen.

8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon

arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de

bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging

en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan

nadat de interieurvormgever het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide

partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke

belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.

8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de interieurvormgever te betalen: a)

het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het

moment van opzegging en b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit

verplichtingen die de stylist ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de

verdere vervulling van de opdracht.

 

8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever

ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50%

van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de

volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd

op grond van overlijden of overmacht.

8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de

opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van de interieurvormgever slechts

(laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de interieurvormgever.

8.13 De interieurvormgever kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de

betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn

bedoelingen wordt gebruikt.

8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het

advies ook zonder toestemming van de interieurvormgever gebruiken. Het bepaalde in 8.13

blijft van toepassing.

8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als de interieurvormgever heeft

opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

8.16 Wordt de opdracht opgezegd door de interieurvormgever op een grond die bij de stylist ligt of

zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel

8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van

nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag

dat hij verplicht is aan de stylist te betalen. Het

 

bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of

overlijden.

8.17 Als de interieurvormgever de opdracht zonder grond of op een grond die bij de stylist ligt heeft

opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van de interieurvormgever

(laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de interieurvormgever zich daartegen verzetten.

Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.

8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een

grond gelegen bij de interieurvormgever.

8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene v

oorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is.

De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van

toepassing op de wettelijke ontbinding.

9. Eigendoms – en auteursrecht van de interieurvormgever

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het

octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurvormgever. Kan een

dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de

interieurvormgever hiertoe bevoegd.

9.2 De interieurvormgever heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en

verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere

afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of

informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die

zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Benelux wet inzake Tekeningen en Modellen

of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.3 In het kader van de opdracht door de interieurvormgever tot stand gebrachte documenten

worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële

verplichtingen tegenover de interieurvormgever heeft voldaan. De documenten mogen worden

gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

9.4 Ook nadat de interieurvormgever toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking,

openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:

zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar

naam;

zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;

zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk,

dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar

waarde in deze hoedanigheid.

 

9.5 De interieurvormgever heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp

verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de interieurstylist

toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die

het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen.

9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen

van de interieurvormgever uit te voeren. Pas na overleg met de interieurvormgever kan hij hiervan

afwijken. De interieurvormgever wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te

overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

 

9.7 De interieurvormgever mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever

en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van de

interieurvormgever opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten

vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het

auteursrecht.

10. Financiële bepalingen

10.1 Het honorarium is de vergoeding die de interieurvormgever toekomt voor de geleverde

werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.

10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten,

administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de

interieurvormgever en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van

de door de interieurvormgever bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een

vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van de interieurvormgever

verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient

deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.5 Als de interieurvormgever met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs

overeenkomt, dan is de interieurvormgever te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit

honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting

als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van

grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst

redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6 Voor wijzigingen die de interieurvormgever moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een

toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook

wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de

werkzaamheden van de interieurvormgever, leiden in overleg tot herziening van de kosten.

10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan de interieurvormgever,

dan is de opdrachtgever verplicht de interieurvormgever het honorarium en de bijkomende

kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.

10.8 De interieurvormgever factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens

een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen

naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

10.9 De interieurvormgever heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de

werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

10.10 De factuur van de interieurvormgever is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt

de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.

10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur, tenzij

anders overeengekomen.

10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de interieurvormgever, dan

is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

De interieurvormgever heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde

bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is

verstreken.

10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieurvormgever gerechtigd de

uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om

alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurvormgever verschuldigd is uit

hoofde van de aan de interieurvormgever verstrekte opdrachten en/of de algemene

voorwaarden is de boekhouding/administratie van de interieurvormgever bepalend. Dit

behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

10.15 Alle door de interieurvormgever gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en interieurvormgever is Nederlands recht van

toepassing.

11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieurvormgever wordt zoveel mogelijk in

onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden

geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.